Dự án bất động sản

 

Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 04-04-2015

Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 04-04-2015. Chung cư VP6 đã hoàn thiện dự kiến bàn bàn giao nhà vào tháng 30/4 này.

Tầng Căn Diện tích Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch
6 2 77,76 Đông Bắc 15,965 80% TT
7 2 77,76 Đông Bắc 15,965 80% 390
17 2 77,76 Đông Bắc 15,45 80% 330
26 2 77,76 Đông Bắc 14,935 80% 350
28 2 77,76 Đông Bắc 14,935 80% 350
29 2 77,76 Đông Bắc 14,42 80% 290
30 2 77,76 Đông Bắc 14,42 80% 350
32 2 77,76 Đông Bắc 14,42 80% 295
34 2 77,76 Đông Bắc 14,42 80% 355
35 2 77,76 Đông Bắc 14,42 80%  
Pent 2 64,8 Đông Bắc 14,42 80% 180
             
3 4 63,06 Đông Bắc 15 80% 165
8 4 63,06 Đông Bắc 15,5 80% 265
9 4 63,06 Đông Bắc 15,5 80% 200
12 4 63,06 Đông Bắc 15,5 80% 250
15 4 63,06 Đông Bắc 15,5 80% 250
20 4 63,06 Đông Bắc 15 80% 245
31 4 63,06 Đông Bắc 14 80% 260
32 4 63,06 Đông Bắc 14 80% 170
35 4 63,06 Đông Bắc 14 80% 155
36 4 63,06 Đông Bắc 14 80% 80
             
2 6 65,26 Đông Bắc 15 80% 150
4 6 65,26 Đông Bắc 15 80% 140
9 6 65,26 Đông Bắc 15,5 80% 235
12 6 65,26 Đông Bắc 15,5 80% 250
14 6 65,26 Đông Bắc 15,5 80% 165
26 6 65,26 Đông Bắc 14,5 80% 260
30 6 65,26 Đông Bắc 14 80% 190
33 6 65,26 Đông Bắc 14 80% 195
34 6 65,26 Đông Bắc 14 80% 200
pent 6 65,26 Đông Bắc 14 80% 150
             
2 8 61,05 Đông Bắc 15 80% 135
3 8 61,05 Đông Bắc 15 80% 90
4 8 61,05 Đông Bắc 15 80% 140
9 8 61,05 Đông Bắc 15,5 80% 175
12 8 61,05 Đông Bắc 15,5 80% 145
14 8 61,05 Đông Bắc 15,5 80% 145
15 8 61,05 Đông Bắc 15,5 80% 200
16 8 61,05 Đông Bắc 15,5 80% 160
19 8 61,05 Đông Bắc 15 80% 200
36 8 61,05 Đông Bắc 15 80% 95
Pent 8 59 Đông Bắc 14 80% 80
             
4 10 61,05 Đông Bắc 15 80% 140
5 10 61,05 Đông Bắc 15,5 80% 170
8 10 61,05 Đông Bắc 15,5 80% 145
10 10 61,05 Đông Bắc 15,5 80% 160
12 10 61,05 Đông Bắc 15,5 80% 145
12A 10 61,05 Đông Bắc 15 80% 120
14 10 61,05 Đông Bắc 15,5 80% 250
27 10 61,05 Đông Bắc 14,5 80% 180
28 10 61,05 Đông Bắc 14,5 80% 180
32 10 61,05 Đông Bắc 14 80% 210
36 10 61,05 Đông Bắc 14 80% 95
             
3 12 65,26 Đông Bắc 15 80% 135
4 12 65,26 Đông Bắc 15 80% 140
12 12 65,26 Đông Bắc 15,5 80% 265
20 12 65,26 Đông Bắc 15 80% 230
29 12 65,26 Đông Bắc 14 80% 300
31 12 65,26 Đông Bắc 14 80% 170
33 12 65,26 Đông Bắc 14 80% 160
34 12 65,26 Đông Bắc 14 80% 200
             
2 14 74,45 Tây Bắc 15 80% 190
4 14 74,45 Tây Bắc 15 80% 190
6 14 74,45 Tây Bắc 15,5 80% 190
7 14 74,45 Tây Bắc 15,5 80% TT
14 14 74,45 Tây Bắc 15,5 80% 190
15 14 74,45 Tây Bắc 15,5 80% 190
16 14 74,45 Tây Bắc 15,5 80% 220
18 14 74,45 Tây Bắc 15 80% 220
19 14 74,45 Tây Bắc 15 80% 160
25 14 74,45 Tây Bắc 14,5 80% 185
28 14 74,45 Tây Bắc 14,5 80% 180
33 14 74,45 Tây Bắc 14 80% 195
35 14 74,45 Tây Bắc 14 80% 195
             
2 16 62,6 Đông Nam 15,45 80% 295
5 16 62,6 Đông Nam 15,965 80% 310
6 16 62,6 Đông Nam 15,965 80% TT
7 16 62,6 Đông Nam 15,965 80% 270
8 16 62,6 Đông Nam 15,965 80% 300
10 16 62,6 Đông Nam 15,965 80% 290
28 16 62,6 Đông Nam 14,935 80% 335
36 16 62,6 Đông Nam 14,42 80% 210
             
3 18 46,8 Đông Nam 15 80% 240
4 18 46,8 Đông Nam 15 80% 190
8 18 46,8 Đông Nam 15,5 80% 190
16 18 46,8 Đông Nam 15,5 80% 220
22 18 46,8 Đông Nam 14,5 80% 240
31 18 46,8 Đông Nam 14 80% 230
35 18 46,8 Đông Nam 14 80% 190
             
3 20 65,85 Đông Nam 15 80% 300
4 20 65,85 Đông Nam 15 80% 240
36 20 65,85 Đông Nam 14 80% 255
pent 20 62,28 Đông Nam 14 80% TT
             
3 22 68,33 Đông Nam 15 80% 300
4 22 68,33 Đông Nam 15 80% 280
6 22 68,33 Đông Nam 15,5 80% TT
9 22 68,33 Đông Nam 15,5 80% 320
12 22 68,33 Đông Nam 15,5 80% 295
25 22 68,33 Đông Nam 14,5 80% 340
30 22 68,33 Đông Nam 14 80% 285
34 22 68,33 Đông Nam 14 80% 265
36 22 68,33 Đông Nam 14 80% 180
pent 22 60,61 Đông Nam 14 80% 160
             
3 24 66,68 Đông Nam 15 80% 300
7 24 66,68 Đông Nam 15,5 80% 270
8 24 66,68 Đông Nam 15,5 80% 290
9 24 66,68 Đông Nam 15,5 80% 280
16 24 66,68 Đông Nam 15,5 80% 320
22 24 66,68 Đông Nam 14,5 80% 340
27 24 66,68 Đông Nam 14,5 80% 260
32 24 66,68 Đông Nam 14 80% 280
34 24 66,68 Đông Nam 14 80% 270
35 24 66,68 Đông Nam 14 80% 245
             
3 26 65,26 Đông Nam 15 80% 320
14 26 65,26 Đông Nam 15,5 80% 275
32 26 65,26 Đông Nam 14 80% 260
33 26 65,26 Đông Nam 14 80% 270
34 26 65,26 Đông Nam 14 80% 200
36 26 65,26 Đông Nam 14 80% 200
             
10 28 61,05 Đông Nam 15,5 80% 240
15 28 61,05 Đông Nam 15,5 80% 295
21 28 61,05 Đông Nam 14,5 80% 260
29 28 61,05 Đông Nam 14 80% 250
30 28 61,05 Đông Nam 14 80% 220
32 28 61,05 Đông Nam 14 80% 155
35 28 61,05 Đông Nam 14 80% 235
36 28 61,05 Đông Nam 14 80% 180
Pen 28 59,04 Đông Nam 14 80% 115
             
2 30 61,05 Đông Nam 15 80% 200
3 30 61,05 Đông Nam 15 80% 200
6 30 61,05 Đông Nam 15,5 80% 195
8 30 61,05 Đông Nam 15,5 80% 215
12A 30 61,05 Đông Nam 15 80% 210
15 30 61,05 Đông Nam 15,5 80% 260
20 30 61,05 Đông Nam 15 80% 230
22 30 61,05 Đông Nam 14,5 80% 240
32 30 61,05 Đông Nam 14 80% 200
34 30 61,05 Đông Nam 14 80% 220
35 30 61,05 Đông Nam 14 80% 155
36 30 61,05 Đông Nam 14 80% 180
             
3 32 65,26 Đông Nam 15 80% 280
7 32 65,26 Đông Nam 15,5 80% 320
15 32 65,26 Đông Nam 15,5 80% 290
22 32 65,26 Đông Nam 14,5 80% 310
25 32 65,26 Đông Nam 14,5 80% 275
27 32 65,26 Đông Nam 14,5 80% 275
31 32 65,26 Đông Nam 14 80% 210
33 32 65,26 Đông Nam 14 80% 280
36 32 65,26 Đông Nam 14 80% 200
             
2 34 63,06 Đông Nam 15 80% 295
3 34 63,06 Đông Nam 15 80% 300
5 34 63,06 Đông Nam 15,5 80% 285
6 34 63,06 Đông Nam 15,5 80% 290
7 34 63,06 Đông Nam 15,5 80% 260
33 34 63,06 Đông Nam 14 80% 285
             
3 36 77,76 Đông Nam 15,45 80% 500
22 36 77,76 Đông Nam 14,935 80% 550
24 36 77,76 Đông Nam 14,935 80% 540
33 36 77,76 Đông Nam 14,42 80% 480
             
5 38 57,51 Tây Bắc 15,5 80% TT
9 38 57,51 Tây Bắc 15,5 80% 200
10 38 57,51 Tây Bắc 15,5 80% 210
12 38 57,51 Tây Bắc 15,5 80% 195
12A 38 57,51 Tây Bắc 15 80% 195
15 38 57,51 Tây Bắc 15,5 80% 220
19 38 57,51 Tây Bắc 15 80% 210
27 38 57,51 Tây Bắc 15 80% 215
34 38 57,51 Tây Bắc 14 80% 170
             
2 40 49,44 Tây Bắc 15 80% 140
5 40 49,44 Tây Bắc 15,5 80% TT
6 40 49,44 Tây Bắc 15,5 80% 190
8 40 49,44 Tây Bắc 15,5 80% 180
11 40 49,44 Tây Bắc 15,5 80% 175
12A 40 49,44 Tây Bắc 15 80% 175
14 40 49,44 Tây Bắc 15,5 80% 180
15 40 49,44 Tây Bắc 15,5 80% 125
16 40 49,44 Tây Bắc 15,5 80% 160
17 40 49,44 Tây Bắc 15 80% 185
19 40 49,44 Tây Bắc 15 80% 190
23 40 49,44 Tây Bắc 14,5 80% 160
26 40 49,44 Tây Bắc 14,5 80% 175
27 40 49,44 Tây Bắc 14,5 80% 140
31 40 49,44 Tây Bắc 14 80% 190
34 40 49,44 Tây Bắc 14 80% 130
36 40 49,44 Tây Bắc 14 80% 110
             
3 42 65,26 Tây Bắc 15 80% 230
6 42 65,26 Tây Bắc 15,5 80% 340
9 42 65,26 Tây Bắc 15,5 80% 330
23 42 65,26 Tây Bắc 14,5 80% 275
24 42 65,26 Tây Bắc 14,5 80% 265
27 42 65,26 Tây Bắc 14,5 80% 340
33 42 65,26 Tây Bắc 14 80% 250
34 42 65,26 Tây Bắc 14 80% 265
36 42 65,26 Tây Bắc 14 80% 200
Pent 42 65,26 Tây Bắc 14 80% 150
             
2 44 61,05 Tây Bắc 15 80% 175
3 44 61,05 Tây Bắc 15 80% 180
8 44 61,05 Tây Bắc 15,5 80% 190
9 44 61,05 Tây Bắc 15,5 80% 185
Pent 44 57,9 Tây Bắc 14 80% 35
             
3 46 61,05 Tây Bắc 15 80% 180
5 46 61,05 Tây Bắc 15,5 80% 190
12 46 61,05 Tây Bắc 15,5 80% 180
27 46 61,05 Tây Bắc 14,5 80% 220
30 46 61,05 Tây Bắc 14 80% 200
33 46 61,05 Tây Bắc 14 80% 200
Pent 46 61,05 Tây Bắc 14 80% 150
             
2 48 66,16 Tây Bắc 15 80% 200
3 48 66,16 Tây Bắc 15 80% 250
6 48 66,16 Tây Bắc 15,5 80% 265
8 48 66,16 Tây Bắc 15,5 80% 260
11 48 66,16 Tây Bắc 15,5 80% 360
16 48 66,16 Tây Bắc 15,5 80% 265
12A 48 66,16 Tây Bắc 15 80% TT
30 48 66,16 Tây Bắc 14 80% 350
31 48 66,16 Tây Bắc 14 80% 310
33 48 66,16 Tây Bắc 14 80% 250
36 48 66,16 Tây Bắc 14 80% 220
Pent 48 58 Tây Bắc 14 80% 150
             
Kiot 2 36,44 Tây Nam 28 80% 450
Kiot 4 35,3 Tây Nam 28 80% 450
Kiot 6 37,02 Tây Nam 28 80% 400
Kiot 26 27,01 Tây Bắc 28 80% 850
Kiot 28 25,06 Tây Bắc 28 80% 800
Kiot 36 30,04 Tây Bắc 28 80% 780
Kiot 40a 40 Tây Bắc 28 80% TT
Kiot 40b 55 Tây Bắc 28 80% TT
Kiot 42 55 Đông Nam 28 80% TT
Kiot 50 42,52 Đông Nam 28 80% 400
Kiot 54 41,67 Đông Nam 28 80% 400

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Mai 0977 092 920 -  Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2:  Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Nhung 0962 643 627 - Mr.Tuấn 0938 969 525

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 29/12/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/11/2015
Căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 14/11/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 9/11/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 18/10/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 12/10/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 5/10/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 25/9/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/9/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 15/9/2015
Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/8/2015
Danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm đang ngày 27/7/2015
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Chính chủ cần bán căn góc, view hồ Chung cư VP6 Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 25/05/2017 Hà Nội
Cần bán căn hộ VP6 Linh Đàm - Hướng View Hồ Linh Đàm 61,05 (m2) 1050Triệu 16/04/2017 Hà Nội
Chính chủ ần bán căn góc VP6 Linh Đàm. View hồ đẹp nhất tòa 0 (m2) Thỏa thuận 29/04/2017 Hà Nội
Chung cư vp6 linh đàm bán căn 20 diện tích 65m view hồ, giá gốc 15 triệu 65 (m2) 15Triệu 02/08/2016 Hà Nội
Chung cư vp6 linh đàm bán căn 65m view hồ, giá gốc 15 triệu 65 (m2) 15,5Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư vp6 linh đàm bán căn 66m view hồ, giá gốc15 triệu 66 (m2) 15Triệu 05/09/2016 Hà Nội
Cho thuê căn hộ chung cư vp6 linh đàm 45m làm văn phòng 45 (m2) 3,3Triệu 20/07/2016 Hà Nội
Chính chủ bán CC căn số 6 tầng 9 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 01/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán CC căn số 6 tầng 9 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 30/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn số 6 tầng 9 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 29/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 29/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 28/09/2015 Hà Nội
Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 6 tầng 9, diện tích 65m2, 2PN 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 25/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán nhà cc VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên căn 906 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán nhà cc VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên căn 906 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán CC VP6 linh đàm, căn 906, dt 65m,2pn, chênh 350tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 23/09/2015 Hà Nội
Chính chủ CC VP6 Linh Đàm, căn 906, chênh 260tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 23/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán cc VP6 Linh Đàm, căn 906 ,chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 22/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 18/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 17/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 16/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 15/09/2015 Hà Nội
Bán chung cư VP6, căn tầng 9 diện tích 65,26m2 căn 2 phòng ngủ 65 (m2) 15,5Triệu/tháng 09/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán cc VP6 Linh Đàm, căn 906, 2pn, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 08/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 07/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 04/09/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 906tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 31/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 27/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán CC VP6 Linh Đàm căn 906 , chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 26/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 25/08/2015 Hà Nội
Chứng khoán xuống, BĐS chuẩn bị đón gio mới, hay nhanh tay mua nhanh căn 906 VP6 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 24/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 906 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 21/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 20/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 18/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 6 tầng 9 tòa nhà vp6 Linh Đàm, chênh 250 bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 17/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 17/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 14/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 14/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán gấp căn hộ 61,05m2 chung cư VP6 Linh Đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 13/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 12/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 12/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 11/08/2015 Hà Nội
Bán chung cư VP6 Linh Đàm căn 6 tầng 9, diện tích 65m2, 2PN 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 11/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 10/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 6 tầng 9 tòa nhà vp6 Linh Đàm, chênh 250 bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 06/08/2015 Hà Nội
Chính chủ bán tầng 9 căn số 6 tòa nhà VP6 Linh Đàm, chênh 250tr bao phí sang tên 65,26 (m2) 15,5Triệu/m2 05/08/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 10860
Lượng truy cập: 53541568
ĐẦU TRANG